Seuraavat 100 vuotta – Lapsuuden tulevaisuus Suomessa!

Hämeenlinnan kaupunki, ITLA, Emma & Elias -ohjelma ja Lastensuojelun Keskusliitto järjestävät yhdessä Lapsen oikeuksien päivän seminaarin Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Seuraavat 100 vuotta – Lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina?

Seminaarin sisällöt käsittelevät monitahoisesti ja mielenkiintoisesti lapsuuden historiaa Suomessa, nykypäivän tilannetta lapsi- ja perhetyön parissa sekä uusia avauksia kohti suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden tulevaisuutta.

Seminaarin tavoitteena on tarjota niin lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, kuntien päättäjille ja virkamiehille kuin tutkijoille ja asiantuntijoillekin tietoa, virikkeitä sekä innostavia näkökulmia työhönsä ja päätöksentekoon.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilla.

Ohjelma: (pdf)

8.30–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30–9.50 Valtiovallan ja kaupungin tervehdys

9.50–10.30 Nuorten tulevaisuuskuvat 2067
Miltä näyttää työelämä 30 vuoden kuluttua? Miten Suomessa asutaan vuonna
2057? Minkälaiset arvot ja asenteet muokkaavat tulevaisuuden suomalaista
yhteiskuntaa? Muun muassa näihin kysymyksiin on etsitty vastauksia
Hämeenlinnan kaupungin tilaamassa ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
toteuttamassa tutkimushankkeessa Nuorten tulevaisuuskuvat 2067.
Nyt on aika pureutua näihin tulevaisuuden näkyihin. Tulevaisuuden aikuiset
esittävät väitöksiä eilisen nuorille. Miltä tulevaisuus näyttää erilaisin silmin?
Yleisökin pääsee kertomaan oman näkemyksensä asiasta!

Väittelijöinä mm. Markku Joki-Sipilä, Esko Valtaoja, Hämeenlinnan nuorten
asiantuntijaryhmän jäsenet.

10.30–10.50 Tauko

10.50–11.10 Lasten Suomi sata vuotta -filmi
Lasten Suomi sata vuotta -filmissä käsitellään itsenäistymisen jälkeen tehtyjä
valintoja lasten puolesta. Ovatko sata itsenäisyyden vuotta olleet lasten
hyvinvoinnin menestystarinaa? Onko lasten ja nuorten hyvinvointi kunnia-asia
myös satavuotiaassa Suomessa? Filmin esittää Itsenäisyyden juhlavuoden
lasten rahaston säätiö.

Käsikirjoittajana ovat toimineet entinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
ja toimittaja Meeri Ylä-Tuuhonen.

11.10–12.00 Paneelikeskustelu: Jatkuuko suomalaisen lapsuuden hyvinvointitarina?
Paneelissa keskustellaan siitä, missä määrin sata itsenäisyyden vuotta ovat
olleet lasten hyvinvoinnin menestystarinaa, ja pohditaan, onko lasten ja
nuorten hyvinvointi kunnia-asia myös sata vuotiaassa Suomessa. Paneelissa
etsitään myös vastauksia siihen, mitä päätöksiä on tehtävä tänään, jotta
Suomi olisi myös tulevaisuudessa maailman paras maa lapsille.

Paneelin juontaa Sari Rautio.

12.00–12.10 Vuoden perheteko -palkinto
Alli Paasikiven säätiö myöntää itsenäisyyden juhlavuonna Vuoden perheteko –
palkinnon taholle tai henkilölle, joka on toiminnassaan edistänyt
esimerkillisellä tavalla perheiden hyvinvointia. Palkinnon ojentaa tilaisuudessa
säätiön hallituksen puheenjohtaja Pirkko Lahti.

12.10–12.30 Kestävän kehityksen julistus
Yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista on varmistaa yhteisen
maapallomme säilyminen. Suomalaiset nuoret ovat tehneet juhlavuoden
aikana Kestävän kehityksen julistuksen, joka on luovutettu maailman valtioille
syyskuussa 2017 New Yorkissa. Nyt tämä julistus kuullaan Suomessa ja sen
myötä kotimaiset päättäjät haastetaan mukaan talkoisiin. Julistuksen
esittelevät projektin suojelija Tarja Halonen ja nuorten edustajat.

12.30–13.30 Lounas

13.30–15.15 Alaseminaarit I

1. Järjestöt tulevaisuuden perhekeskusta rakentamassa (Emma & Elias –
ohjelma ja LSKL)

Järjestöjen näkökulmasta osallisuuden toteutuminen perhekeskuksessa on
tärkeää. Tämä toteutuu siten, että lapset ja vanhemmat ovat mukana
suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä
perhekeskustoimintaa. Tässä alaseminaarissa tarjotaan herkullinen kattaus
järjestöjen osallisuutta tukevasta työstä tulevaisuuden perhekeskuksissa.
Painopiste on lapsissa ja lasten hyvinvoinnissa.

2. Kulttuurinen muutos – kohti lapsilähtöistä hallintoa (ITLA)

Miten kuntien eri äänet saadaan keskustelemaan keskenään lapsiystävällisen
politiikan edistämiseksi? Miten vaikuttavat keinot kasvuolojen tukemiseksi
ovat päättäjien ja johtavien virkamiesten tiedossa? Mitkä ovat uuden
oppimisen haasteet ja mahdollisuudet? Tässä sessiossa esitellään
konkreettisia keinoja, joiden avulla paikallisesti on mahdollista luoda
kansalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä keskustelua, ja käsitellään
lasten kasvuoloihin vaikuttavien keinojen kiinnittymistä kuntiin ja maakuntiin.

3. Sata lasissa – varttuminen Suomalaisessa alkoholikulttuurissa (ITLA)

Alkoholi on tänään yhä enemmän läsnä arjessa. Monissa kodeissa
alkoholinkäyttö on olennainen osa arkea. Suomessa noin 65 000–70 000
vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Noin kolmanneksella päihdehuollon
palveluita käyttäneistä on alaikäisiä lapsia. Viime vuosien kehityksessä on
kuitenkin myös myönteisiä piirteitä. Alkoholin kulutus on vuodesta 2008
laskenut ja alaikäisten juominen vähentynyt.

Sessiossa käydään läpi tutkimustuloksia ITLAn koordinoimasta Sata lasissa –
varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa -hankkeesta ja kuullaan
arjessaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaavien ammattilaisten
kommentteja tutkimustuloksiin.

4. Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (Emma & Elias -ohjelma)

Monimuotoisuus on moninainen ilmiö. Alaseminaarissa on mahdollisuus
tutustua monimuotoisiin perheisiin eri konteksteissa sekä erityisesti
kohtaamisen näkökulmasta.

5. Järjestöjen tukea perheille (Emma & Elias -ohjelma)

Emma & Elias -ohjelmassa (2012—2017) on kehitetty monipuolinen valikoima
lasta ja perhettä tukevia toimintamalleja. Tervetuloa katsomaan koskettavaa
videokoostetta vuosien varrelta!

6. Nuoret ja hyvinvointi taidekasvatuksellisin keinoin

Case-esimerkkien kautta avataan taidekasvatuksen ja taiteen merkitystä
työskentelyssä eri kohderyhmien kanssa. Projektien tavoitteena on edistää
saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja laadukkain palveluin lisätä lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia.

15.15–15.30 Tauko ja siirtyminen alaseminaareihin II

15.30–17.15 Alaseminaarit II (sisältää kahvit)

1. Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma tukemaan lasten
mielenterveyttä (ITLA)

Sessiossa keskustellaan siitä, minkälaista näyttöä on vanhempien ja lasten
vuorovaikutuksen parantamisesta. Voiko näyttöön perustuvalla
vanhemmuuden tuella luoda kansanterveyttä edistävän ohjelman, joka
yhdistää poliittista kenttää yli puoluerajojen? Voiko kokonainen kansa oppia
myönteiseen vuorovaikutukseen?

Sessiossa esitellään ITLAn ja kumppaneiden näyttöön perustuvaa
vanhemmuuden tuen työkalupakkia, joka osana Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaa jalkautetaan osaksi suomalaisten perhekeskusten työtä.

2. Lapsen oikeudet ja 100-vuotias Suomi (Lastensuojelun Keskusliitto)

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi kansalaisjärjestöjen raportointia YK:n
lapsen oikeuksien komitealle lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa.
Keskusliitto toteuttaa raportoinnin pohjalta julkaisun ja suositukset 100-
vuotiaalle Suomelle lapsen oikeuksien toteutumisesta yhteiskunnassa,
politiikassa, lasten ja nuorten elämässä ja arjessa.

3. Lapset, perheet ja järjestöt

Syliä tähteeksi -kirjan julkistaminen. Alaseminaarissa julkaistaan tutkija Petri
Pajun kirja järjestöjen elämästä ja elämästä järjestöissä. Kirjassa tarkastellaan
yli 40:n elämäkerrallisen haastattelun perusteella, miten järjestöt ja
seurakunnat ovat olleet läsnä tavallisten ihmisten arjessa ja juhlassa, vapaa-ajalla
ja ammatissa. Kirjassa tarkastelleen kysymystä siitä, mitkä ovat
järjestöjen vahvuudet ja mitkä ovat niiden heikkoudet, mitä odotuksia
järjestöihin asetetaan ja voivatko järjestöt niihin vastata.

4. Maahanmuuttajaperheet voimavarana tulevaisuuden Suomelle (Emma &
Elias -ohjelma)

Alaseminaarissa tarkastellaan, miten eri tavoilla maahanmuuttajalapsia ja –
vanhempia voidaan tukea. Alaseminaarissa on myös muun muassa
mahdollisuus tutustua kulttuurisensitiiviseen työotteeseen.

5. Vaihtoehtoja kasvatusväkivallalle (Emma & Elias -ohjelma ja
Lastensuojelun Keskusliitto)

Alaseminaarissa hahmotetaan kasvatusväkivallan ilmiötä sekä näkökulmia
myönteisten kasvatuskeinojen vahvistamiseksi.

6. Tulevaisuuden tutkimuskeskus /Nuotu-hanke

Miten Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -tutkimus toteutettiin? Työpajassa
kerrotaan tutkimuksen vaiheista ja tuloksista ja tutustutaan tulevaisuusleiriin
tutkimusmenetelmänä ja tulevaisuusajatteluun johdattavana työkaluna.

7. Taidekasvatuksen merkitys perheiden hyvinvoinnissa

Case-esimerkkien kautta avataan taidekasvatuksen ja taiteen merkitystä
työskentelyssä eri kohderyhmien kanssa. Projektien tavoitteena on edistää
saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja laadukkain palveluin lisätä lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia.

17.15–17.30 Tauko

17.30–19.00 Päivällinen

19.00–20.30 Hämeenlinnan kaupungin isännöimä juhlakonsertti
Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Juhlakonsertissa kuullaan Suomi 100 -juhlavuoden henkeen sopivasti Anssi
Tikanmäen musiikkia, valokuvia ja projisointia yhdistelevä teos Maisemakuvia
Suomesta.

Seminaarin aikana on mahdollista tutustua Yhdessä koettua – 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin -valokuvanäyttelyyn.