Liten guide till stöd för placerade barns skolgång


Pesäpuu ry

Lataa tiedosto

Den här guiden är avsedd för alla som är intresserade av place-rade barns skolgång: skol- och elevvårdspersonal, socialarbe-tare, fosterföräldrar och barnens närmaste. Den fokuserar på barn som omhändertagits och placerats i fosterfamiljer, deras skolgång och välbefinnande, men lämpar sig också väl för sam-arbetet mellan barnskyddsanstalter och skolor. Målet är att öka kunskapen och den gemensamma förståelsen och att klargöra de enskilda aktörernas roller i frågor som gäller placerade barns skolgång.