Opinnäytetyö: Isyyttä etsimässä – Vanhemmuutta tukemassa

Hannele Räsänen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun toimipiste, Terveydenedistämisen koulutusohjelma, Mielenterveystyö, Sosionomi YAMK, 2014.

Lataa tiedosto

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli yhteistyö Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön ja Kehittämiskeskus Tyynelän Erityisesti Isä -projektin (2013–2016) kanssa. Tarkoituksena on nostaa esiin isien kokemuksia päihdekuntoutuksessa vietetystä kuntoutusjaksosta ja siellä annetusta ja saadusta tuesta isyydelle, vanhemmuudelle ja päihteettömyydelle. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä päihteitä käyttävien isien kuntoutumista estävistä ja edistävistä tekijöistä.

Kuntoutuksesta saatu tuki oli isille tärkeää. Isät haluavat olla lastensa kasvussa ja kehityksessä mukana. Yhdessä oleminen ja ajanvietto lasten kanssa oli isille tärkeää. Oma raitistuminen lisäsi voimavaroja ja paransi isänä olemisen mahdollisuutta. Tärkein kuntoutumista tukeva asia oli lapset ja perhe. Kuntoutumista suurimpana estävänä tekijänä nähtiin alkoholilta vapautuvan ajan käyttö mielekkäästi.

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää suunniteltaessa päihdekuntoutukseen tai muuhun kuntoutukseen miehille ja isille omia kuntoutusryhmiä. Opinnäytetyön eri osioita voidaan hyödyntää esimerkiksi hoitosuhdetyöskentelyssä, kun asiakkaana on isä.