Tavoitteena lapsen osallisuus Emma & Elias -ohjelmassa

Sonia Kuutti
Lastensuojelun Keskusliitto, 2017.

Lataa tiedosto

Lapselle osallisuus tarkoittaa, että hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi omassa jokapäiväisessä elämässään ja leikeissään. Lapsen kokemukset hyväksyttynä ja arvostettuna olemisesta luovat hänelle yhteisöllisyyden pohjaa. Osallisuuden perusta luodaan lapsen kohtaamisella, hänen tarpeidensa tyydyttämisellä ja turvallisuuden tunteella. Tällöin lapsi voi jäsentyä oman elämänsä ympäristöön ja ihmissuhteisiin.

Parhaimmillaan osallisuus on yhdessä elämiseen liittyvä kokemus, johon myös lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Osallisuus on lapsen kuuntelemista, kuulemista ja kunnioittamista, kommunikaatiota ja valmiutta kohdata lapsi. Lapselle ominaiset toimintatavat tukevat parhaiten lapsen osallisuutta. Aikuiselta tämä vaatii uskallusta tarkastella asioita lapsen näkökulmasta, pysähtymistä sen äärelle mitä on lapselta kuullut ja nähnyt. Osallistava ja vastavuoroinen toiminta kysyykin aikuiselta herkkien tuntosarvien kasvattamista, korvien suurentamista sekä silmien terävöittämistä, uskallusta heittäytyä lapsen matkaan yhdessä hänen kanssaan.

Tähän raporttiin on koottu yleistä teoriatietoa lapsen osallisuudesta sekä muutamia käytännön esimerkkejä lapsen osallisuutta tukevista toimintamalleista Emma & Elias -ohjelmassa. Lapsen osallisuuden edistäminen on ollut yksi Emma & Elias -ohjelman päätavoitteista. Siihen on pyritty vahvistamalla moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä korostamalla lapsen omia sosiaalisia verkostoja ja oikeutta olla lapsi. Lisäksi on pyritty nostamaan esille lapsen aktiivisen ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia. Raportissa esiinnostetut esimerkit on koottu haastattelemalla kahdeksaa ohjelmassa mukanaolevaa hanketta ja projektia. Tässä lapsen osallisuutta tukevia toimintamalleja esittelevässä raportissa haastateltavina ovat olleet Väestöliiton Perheystävällisesti töissä, Koulutus Elämään -säätiön Lasten ja nuorten terveyskasvatustyö ja ehkäisevä päihdetyö, Pesäpuun SISUKAS – Sijoitettu lapsi koulussa, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Perhetalkoot, Kriminaalihuollon tukisäätiön Rikostaustaisten läheis- ja perhetyön koordinaatiotoiminta, EHYT ry:n ånni, Ebeneser-säätiön Aikamatkalla sekä Pelastakaa Lasten, Pesäpuun ja Perhehoitoliiton PePPi – Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa. Raportti on työstetty osana sosionomiopintoihin liittyvää hanke- ja projektityön harjoittelua.