Mikä on Emma & Elias?

Pidetään huolta lapsista – Emma & Elias -ohjelma 2012–2017

Raha-automaattiyhdistyksen (nyk. STEA) rahoittaman Emma & Elias -avustusohjelman (2012–2017) päämääränä on edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Meidän visiona on, että vuonna 2018 Suomessa kannetaan yhteisesti vastuuta lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja puututaan varhaisessa vaiheessa arjen haasteisiin.

Teksti: ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist

Emma & Elias -ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelman koordinaatio on toteutettu STEAn ja Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) yhteistyönä. Lastensuojelun Keskusliitto on saanut STEAn avustusta koordinaation toteuttamiseen. Toimintaa rahoittaa Veikkaus.

Ohjelman avulla on haluttu löytää, vahvistaa ja monipuolistaa yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja heidän perheidensä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelman teemat ja tavoitteet ovat:

Ohjelmaan valitut hankkeet ja toiminnot ovat nivoutuneet tavoitteiden alle niin, että jokaisessa painottuu jokin ohjelman tavoite. Kaikkien hankkeiden tai toimintojen ei ole siis tarvinnut toteuttaa kaikkia ohjelman tavoitteita.

Ohjelman avulla on pyritty edistämään lasten ja lapsiperheiden elämäntilanteiden huomioimista yhteiskunnan eri tasoilla: lainsäädännössä, työmarkkinoilla, elinkeinoelämässä ja palvelujärjestelmässä. Ohjelma on pyrkinyt myös edistämään yhteiskuntamme lapsimyönteisyyttä ja muuttamaan sellaisia ajattelu- tai toimintamalleja (kuten välinpitämättömyyttä, vähättelyä ja kuritusväkivaltaa), jotka rajoittavat lasten hyvinvointia. Emma & Elias korostaa sitä, että me kaikki voimme tehdä jotakin lasten hyvinvoinnin eteen.

Emma & Elias mediassa

Ohjelman taustaa ja suunnittelua 2010–2011

Aloite Emma & Elias -ohjelman käynnistämisestä tuli Raha-automaattiyhdistykseltä (nyk. STEA) marraskuussa 2010. Viisi isoa järjestöä kutsuttiin ideoimaan ohjelman tavoitteita ja sisältöä. Ohjelman sisällöllistä suunnittelutyötä tehtiin vuodenvaihteessa 2010–2011. Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) sai koordinointivastuun Emma & Elias -ohjelmakokonaisuuden suunnitteluvaiheesta ja toteutti sitä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Ohjelman suunnitteluvaiheessa koottiin tietoja lapsen elämää uhkaavista riskeistä ja suojaavista tekijöistä sekä selvitettiin sitä, miten järjestöt voisivat parhaiten omalla toiminnallaan edistää lapsen turvallista elämää. Helmikuun 2011 loppuun mennessä ohjelmakokonaisuuden keskeiset teemat oli jäsennetty. Ohjelma julkistettiin huhtikuussa 2011 nimellä Lapsen turvallinen elämä -ohjelma ja siihen haku päättyi toukokuussa.

Syksyn aikana LSKL:n ohjelmatiimi suunnitteli yhdessä RAY:n edustajien kanssa ohjelman toteuttamista ja tapasi ohjelman kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita. Ohjelma sai nimekseen Emma & Elias  vuoden 2010 suosituimpien etunimien mukaan. Ohjelmaan esitettiin 15.12.2011 kolmetoista (13) hanketta ja toimintoa eri järjestöistä.

Ohjelma käynnistyy toden teolla –  toiminta vuonna 2012

Ohjelman ensimmäinen vuosi oli ohjelmatoiminnan opettelua ja toimijoiden tutustumista toisiinsa. Toimijoilla tarkoitetaan tässä RAY:n, Lastensuojelun Keskusliiton koordinoinnin ja ohjelman järjestöjen toimijoita. Keskeinen yhteinen tuotos vuoden aikana oli ohjelman asiakirja, johon myös hankkeet pääsivät vaikuttamaan.

Ohjelmaan valitut hankkeet muodostavat kehittäjien verkoston. Verkostosta muodostuu pienempiä teemaryhmiä, jotka rakentuvat jonkun jaetun idean/sisällön/innovaation ympärille. Koordinaatiotiimi tukee yksittäisten hankkeiden kehittämistyötä sekä verkoston ja ryhmien toimintaa. Ohjelman ja sen koordinoinnin rakenne ilmenee seuraavasta kuviosta.

Toiminnasta vuoden 2012 aikana voidaan kertoa sen verran, että koordinaatio ja rahoittaja tapasivat ohjelman aluksi kaikkia hankkeita sitouttamisen ja konsultoinnin merkeissä. Lisäksi hankkeita tuettiin mm. kehittämisprosessin arvioinnissa ja RAY:n tuloksellisuus- ja vaikuttavuusseurannan haltuunotossa. Koordinaatio järjesti kolme verkostotapaamista vuoden aikana, joiden teemat olivat: ohjelman sisältö ja projektien keskinäinen tutustuminen, projektien toiminta ja arviointi sekä ohjelman arviointi.

Syksyn 2012 aikana järjestettiin eri puolella Suomea 10 verkostotapaamista ohjelman, kuntatoimijoiden ja Kaste-ohjelman toimijoiden kanssa. Koordinaatiohanke tuotti markkinointimateriaalia, perusti www.emmaelias.fi-sivut sekä esitteli ohjelmaa kuudessa tapahtumassa ohjelman tunnettuuden lisäämiseksi.

Koordinaatiota toteutti Lastensuojelun Keskusliitossa kolmen hengen tiimi (päällikkö, ohjelma- ja viestinnänkoordinaattori). Tutkijan hakuprosessi käynnistettiin loppuvuonna 2012.

Vuoden 2012 tuloksena voidaan pitää selkiintynyttä kuvaa ohjelman tavoitteista sekä osallistavan ja kehittävän otteen valintaa ohjelman koordinaation eteenpäin viemisessä.

Vuonna 2013 ohjelmallinen kehittämistyö pääsi vauhtiin ja keinot selkiytyivät

Vuonna 2013 järjestettiin kaikille ohjelman yhdelletoista (11) uudelle hankkeelle aloitustapaamiset ja jo mukana oleville (13) kehittämistapaamiset. Lisäksi hankkeita ja toimintoja tavattiin kunkin tarpeen mukaan. Hankeverkostolle järjestettiin kolme yhteistä tapaamista Sosiaalialan asiantuntijapäivien ja LSKL:n Porin ja Tampereen koulutuspäivien yhteydessä. Tapaamisten teemoina olivat keskinäinen tutustuminen ja teemaryhmätyöskentely, juurruttaminen sekä hyvät ja vähemmän toimivat käytännöt. Lisäksi järjestettiin arviointipäivät marraskuussa Espoossa. Alueellisia verkostotapaamisia järjestettiinkolme: Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa.

Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistui erilaisiin sosiaali- ja terveysalan tapahtumiin. Emmaelias.fi-nettisivut, Facebook ja uutiskirje toimivat keskeisinä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavina. Järjestöjä tuettiin oman toiminnan ja tapahtumien tiedottamisessa. Hankkeiden arviointia tuettiin konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman tutkimussuunnitelma valmistui ja tutkimus käynnistyi.

Vuoden 2013 tuloksena voidaan pitää ohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinojen löytymistä: hankekonsultaatiot, verkostotapaamiset ja arviointipäivät, erilaisiin tapahtumiin osallistuminen sekä ohjelman arviointi ja tutkimus.

Vuonna 2014 toiminta jo rullaa eteenpäin

Vuonna 2014 järjestettiin kaikille ohjelman seitsemälle (7) uudelle hankkeelle aloitustapaamiset ja jo mukana oleville (24) kehittämistapaamiset. Yksi hanke lopetti ohjelmassa, joten hankkeita ja toimintoja oli yhteensä 30. Lisäksi hankkeita ja toimintoja tavattiin kunkin tarpeen mukaan. Hankeverkostolle järjestettiin kolme yhteistä tapaamista Miss sä oot?– Aikuisen läsnäolon merkitys lapselle -seminaarin ja LSKL:n Hämeenlinnan koulutuspäivien sekä arviointipäivien yhteydessä. Tapaamisten teemoina olivat keskinäinen tutustuminen ja verkostotyö, viestintä ja arviointi. Alueellisia verkostotapaamisia järjestettiin seitsemän eri puolella Suomea.

Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistui erilaisiin sosiaali-, terveys- ja koulutusalan tapahtumiin. Emmaelias.fi-nettisivut, Facebook ja uutiskirje toimivat keskeisinä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavina. Vuonna 2014 avattiin uusi verkkojulkaisu hyväkiertoon.fi sekä koottiin yhteen järjestöjen asiantuntemusta neuvolainfo.fi ja kouluasiaa.fi -palveluihin ammattilaisille. Neuvolainfo ja kouluasiaa olivat teemaryhmien innovoimia palveluita. Järjestöjen ja hankkeiden viestintää ja arviointia tuettiin konsultoinnilla ja koulutuksella. Ohjelman väliraportti ja selvitys Iisalmen perheentalosta valmistuivat. Ohjelman vaikuttamistyöryhmä perustettiin ja vaikuttamistyönsuunnitelma valmistui.

Vuoden 2014 keskeisinä tuloksina oli Emma & Elias -ohjelman ja sen hankkeiden tunnettuuden lisääntyminen, uusien yhteisten innovaatioiden rakentuminen sekä teemaryhmien ja vaikuttamistyön käynnistyminen ohjelmassa.

Vuonna 2015 ohjelma etenee tuloksellisesti eteenpäin

Vuonna 2015 ohjelmassa oli 32 hanketta ja toimintoa eli ohjelmassa aloitti kolme uutta hanketta. Hankeverkostolle järjestettiin neljä yhteistä tapaamista Viron lastensuojeluun tutustumisen, Oulun ja Lahden koulutuspäivien sekä arviointipäivien yhteydessä. Tapaamisten teemoina olivat mm. työhyvinvointi, ohjelman arviointi ja sosiaalihuoltolain muutokset. Eri puolella Suomea järjestettiin seitsemän alueellista verkostotapaamista.

Hankkeiden arviointia tuettiin konsultoinnilla ja koulutuksella. Hankkeiden yhteistyönä toteutettiin hankkeiden vapaaehtoisille suunnattu kysely, jonka tuloksia käsiteltiin Lastensuojelun kesäpäivillä. Ohjelman tuottamista tuloksista käytiin kertomassa eri tilaisuuksissa. Ammattikorkeakouluissa järjestettiin useita opiskelijoille suunnattuja seminaareja. Ohjelman teemaryhmät toteuttivat ne yhteisvoimin.

Emma & Elias -ohjelma hankkeineen osallistui useisiin sosiaali-, terveys- ja koulutusalan tapahtumiin. Keskeisinä ulkoisen viestinnän kanavina voi vuonna 2015 nostaa Twitterin ja YouTube-kanavan. Ohjelma osallistui kesällä myös SuomiAreenaan yhdessä Itlan kanssa Helmi – yksi äiti muiden joukossa -esityksellä. Ohjelman vaikuttamistyöryhmä toteutti lisäksi eduskuntavaaleihin Lasten ja perheiden vaalikoneen ja vaalivideoita sekä Lapsiperheköyhyyden torjuntapakkauksen Lapsen oikeuksien -viikolle osana LOS-verkoston toimintaa.

Vuoden 2015 tuloksena voidaan pitää ohjelmaan sitoutunutta innovatiivista järjestöverkostoa, opiskelijoiden tietoisuuden lisäämistä ohjelman teemoista ja tietoisuuden lisäämistä lapsiperheköyhyydestä sekä aktiivista some-viestintää.

Vuonna 2016 verkosto toimii, iloitsee ja vaikuttaa

Ohjelman verkostossa toimi vuonna 2016 aktiivisesti noin 80 toimijaa 54:stä järjestöstä ja yhdistyksestä. He saivat hankekohtaista tukea, heitä verkostoitiin keskenään ja muiden toimijoiden kanssa, ohjelmaviestintää harrastettiin eri kanavilla ja ohjelman tutkimus eteni suunnitellusti. Teemaryhmät suunnittelivat upean Yhteen ääneen lasten asialla -seminaarin Finlandia-taloon maaliskuussa. Opiskelijoitakin koulutettiin suuret määrät. Teemoina olivat Monimuotoisten perheiden kohtaaminen ja vanhemmuuden tuki, Lasta ja perhettä tukemassa sekä Lapset, perheet, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta.

Vapaaehtoistyö oli vahvasti esillä eri puolella Suomea järjestetyissä aamukahvitilaisuuksissa. Ohjelma oli mukana mahtavassa kannustavan kasvatuksen kampanjassa www.kasvatuspuntari.fi

Ohjelman välieräraportti Järjestöt, perheet ja vapaaehtoistoiminta  (elokuu 2016) nosti esille järjestölähtöisen työn vahvuuksia ja heikkouksia sekä perheiden toimintaa järjestöissä yleensä. Raportissa hyödynnettiin hankkeessa tehtyjä ja muita kyselyitä (esim. ATH). Välieräraportin tehtävä oli taustoittaa vuoden 2017 loppuraportin teemaa kysyen, miten järjestöt tavoittavat perheitä ja miten perheelliset osallistuvat järjestöjen toimintaan; miten järjestöjen omimmat vahvuudet näkyvät ja voivat näkyä perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Vuosi 2017 – kaikki hyvä päättyy aikanaan

Vuosi 2017 on vielä hieman kesken. Emma & Elias -ohjelmasta ja sen tulosten syntymisestä voidaan kuitenkin jo uumoilla jotain. Viiden vuoden kokemuksen mukaan ohjelmallisessa kehittämistyössä on tärkeää tiivis ja suunnitelmallinen yhteistyö ohjelman asettajan/rahoittajan kanssa. Tämä tarkoittaa yhteistyötä sekä koordinaation että itse kehittämistyötä tekevien hankkeiden kanssa. Alla olevassa kuvassa joitakin hyvän yhteistyön tuloksia.

 

Ohjelman onnistuminen on paljon myös yhteistyön onnistumista. Kun rahoittaja, koordinoija ja kehittämishankkeet sitoutuvat puolin ja toisin ohjelmaan, saadaan toivottuja tuloksia ja vaikutuksia aikaan. Koordinaation tehtävänä on sitouttaa ja motivoida hankkeet ohjelmaan. On tärkeää toimia osallistaen – kysellen ja kuunnellen.