Emma & Elias -koulutukset ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokopäiväseminaarit ammattikorkeakouluille

1. Monimuotoisten perheiden kohtaaminen ja vanhemmuuden tuki

Kokonaisuudessa tarkastellaan perheitä ja vanhemmuutta monimuotoisuuden näkökulmasta. Yhteisillä luennoilla tarkastellaan kohtaamisen merkitystä, onnistuneen kohtaamisen edellytyksiä sekä käsitellään tasapainoisen vanhemmuuden ulottuvuuksia.

Alaseminaareissa työstetään kolmea teemaa. Erityislapsen vanhemmuutta käsitellään kokemusasiantuntijuuden avulla. Toisessa alaseminaarissa avataan adoptioperheiden ja -vanhemmuuden kohtaamista ammattilaisten työssä. Kolmas alaseminaari paneutuu sateenkaarivanhemmuuteen ja sateenkaariperheiden tukemiseen palveluissa.

2.Parisuhteen tukeminen lapsiperheessä
-Tietoa ja käytäntöjä

Seminaarikokonaisuudessa paneudutaan parisuhteen näkökulmiin perheissä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Seminaarissa tarkastellaan parisuhdetta teorian ja tutkimuksen valossa sekä miten ammattilaisena kohdata parisuhteen kysymykset perhettä tukien.

Alaseminaareissa syvennytään neljään teemaan. Pohditaan kuinka tukea parisuhdetta lapsettomuuden tai lapsen kuoleman kohdatessa ja tarkastellaan kahden kulttuurin parisuhteita sekä omia juuria aikamatkatyöskentelyn avulla. Lisäksi paneudutaan parisuhteeseen uus- ja sateenkaariperheissä.

3. Lasta ja perhettä tukemassa
-Haasteista onnistumisiin

Seminaarissa paneudutaan lastensuojeluun perheiden tukena, lapsen oikeuksiin sekä avataan erilaisia perheiden kohtaamia haastavia tilanteita ja miten ammattilainen voi tukea perheitä näissä tilanteissa.

Alaseminaareissa käsitellään neljää teemaa. Ensimmäisessä alaseminaarissa tarkastellaan vanhemmuuden tukemista tilanteissa, joissa lapsi ja vanhempi eivät asu yhdessä. Toisessa alaseminaarissa käsitellään päihteitä käyttävän isän vanhemmuuden tukemista sekä lapsen osallisuutta isään. Kolmannessa alaseminaarissa käsitellään lasten kaltoinkohtelua ilmiönä sekä ratkaisuja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Neljännessä alaseminaarissa puolestaan paneudutaan perheen tukemiseen erotilanteessa.

4. Lapset, perheet, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta

Lapset, perheet, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta –kokonaisuudessa tarkastellaan järjestöjen ja säätiöiden toimintaa erityisesti painottaen lasten ja perheiden osallistumista ja palveluita. Järjestöistä keskustellaan kansalaistoiminnan foorumina, palveluntuottajina ja työnantajina.

Seminaaripäivä antaa opiskelijalle kuvan järjestötoiminnan laajuudesta, painotuksista ja ajankohtaisista kysymyksistä. Alaseminaareissa käsitellään käytännön esimerkkien avulla vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan erityiskysymyksiä. Niissä työstetään kolmea teemaa: vapaaehtoistyön koordinointia, vapaaehtoistyötä tekijän näkökulmasta sekä vapaaehtoisuuteen ja ammatillisuuteen pohjautuvan toiminnan suhdetta.

5. Perheiden haastavat tilanteet ja niihin liittyvät erityiskysymykset
-Miten sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijät voivat tukea lasta, jonka vanhempi on vankilassa ja tukea vanhempaa, jonka lapsi on huostaanotettu?

Seminaarissa käsitellään perheiden haastavia tilanteita, näkökulmina erityisesti vankiperheet sekä perheet, joissa lapsi tai lapset on huostaanotettu. Teemaa lähestytään tarkastelemalla aiheeseen liittyvää tutkimusta sekä käytännön työtä perheiden kanssa.

Seminaarin tutkimukseen nojaavassa osuudessa käsitellään vankien perhesuhteita ja vankien lapsia koskevaa kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta. Toisaalta tarkastellaan äitien tuen tarpeita ja sijaishuollon mahdollisuuksia tukea biologisia vanhempia lapsen huostaanoton jälkeen. Käytännön työn osuudessa pohditaan muun muassa vankeusajan vaikutuksia perheeseen sekä tuodaan esiin kokemuksia ja tietoa vanhemmuuden näkemisestä ja toimivan tuen mahdollisuuksista huostaanoton jälkeen.

Puolipäiväseminaarit neuvolan ammattilaisille

1. Lapsen myönteisen kasvun tukeminen

Puolipäiväseminaarissa avataan näkökulmia lapsen myönteiseen kasvuun ja sen tukemiseen. Varhaisen vuorovaikutuksen suhteen pohditaan lapsen hyvän tunnekasvatuksen osa-alueita. Kun vauva syntyy perheeseen, vanhempien luoma tunneilmasto on lapsen kasvualusta.

Toiseksi tarkastellaan kasvatusväkivallan merkitystä ja vaikutuksia. Kaltoinkohtelua ja kuritusväkivaltaa tarkastellaan ilmiönä sekä pohditaan lapsia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten keinoja ja työtapoja lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kolmantena näkökulmana tarkastellaan sitä, miten vanhemmat ja ammattilaiset voivat auttaa lasta onnistumaan ja ennen kaikkea huomaamaan omat onnistumisensa. Avun ja ohjauksen tarpeessa ovat erityisesti ne lapset, joiden on vaikea suunnata tarkkaavuuttaan ja suodattaa häiritseviä impulsseja, sekä joiden on vaikea lukea sosiaalisia tilanteita.

2. Vanhemmuuden tukeminen monimuotoisissa perheissä

Puolipäiväseminaarissa tuodaan näkökulmia vanhemmuuden tukemiseen monimuotoisissa perheissä. Yhteistä kaikille monimuotoisille perheille on se, että he toivovat tulevansa kohdatuiksi oikein: kunnioituksella, kyseenalaistamatta ja riittävin tiedoin kyseisen perheen tilanteesta. Koulutuksessa tarjotaan tiiviissä paketissa perustiedot kymmenen eri perhejoukon erityistarpeista sekä konkreettisia välineitä erilaisten perheiden kohtaamiseen arjen työskentelyssä.

Koulutuksen toisena näkökulmana on vertaistuen merkitys vanhemmuuden tukemisessa. Kun perheeseen syntyy erityislapsi, vaikuttaa se koko perheen elämään, vapaa-aikaan, työhön, vanhempien ja sisarusten hyvinvointiin.

Kolmantena ulottuvuutena koulutuksessa tarkastellaan kahdenkulttuurin näkökulmaa vanhemmuuteen. Koulutusosuudessa pohditaan sitä, millaisia lisämausteita vanhemmuuteen tuovat puolisoiden keskenään erilaiset kulttuuritaustat ja äidinkielet. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka ammattilainen voi tukea perhettä luomaan toimivan kolmannen kulttuurin, joka huomioi ja yhdistää molempien vanhempien kulttuurit ja arvot.

Yhteen ääneen lasten asialla! -seminaarit

Emma & Elias on toteuttanut Yhteen ääneen lasten asialla! -seminaareja vuodesta 2014 lähtien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, kehittäjille ja päättäjille. Tutustu vuoden 2017 seminaarin ohjelmaan ja seminaarin materiaaleihin.

Lisätietoa koulutuksista:

Ulla Lindqvist
ulla.lindqvist@lskl.fi